The hidden identity of leukemia by Masatoshi Takagi and Akira Nishimura

Research Video

Paper Information

Myeloid/natural killer (NK) cell precursor acute leukemia as a distinct leukemia type 

Akira Nishimura, Kazuaki Yokoyama, Takuya Naruto, Chika Yamagishi, Toshihiko Imamura, Hiroto Nakazono, Shunsuke Kimura, Mieko Ito, Maiko Sagisaka, Yukie Tanaka, Jinhua Piao, Yui Namikawa, Masakatsu Yanagimachi, Takeshi Isoda, Akinori Kanai, Hirotaka Matsui, Tomoya Isobe, Aiko Sato-Otsubo, Naoko Higuchi, Akiko Takada, Haruna Okuno, Shoji Saito, Shuhei Karakawa, Shogo Kobayashi, Daisuke Hasegawa, Hiroyuki Fujisaki, Daiichiro Hasegawa, Kazutoshi Koike, Takashi Koike, Shinya Rai, Katsutsugu Umeda, Hideki Sano, Yujin Sekinaka, Atsushi Ogawa, Akitoshi Kinoshita, Norio Shiba, Mizuka Miki, Fumihiko Kimura, Hideki Nakayama, Yozo Nakazawa, Takashi Taga, Tomohiko Taki, Souichi Adachi, Atsushi Manabe, Katsuyoshi Koh, Yasushi Ishida, Junko Takita, Fumihiko Ishikawa, Hiroaki Goto, Tomohiro Morio, Shuki Mizutani, Arinobu Tojo and Masatoshi Takagi

Publication: Science Advances
Publication Date: 13 December 2023 
DOI: http://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adj4407

Correspondence to

Masatoshi Takagi, Professor

E-mail: m.takagi.ped(at)tmd.ac.jp

Department of Pediatrics and Developmental Biology,
Graduate School of Medical and Dental Sciences, 
Tokyo Medical and Dental University(TMDU)

*Please change (at) in e-mail addresses to @ on sending your e-mail to contact personnels.