Vol. 15, 1968

Vol. 15, 1968

The Bulletin of Tokyo Medical and Dental University
PRINT ISSN 0040-8921

Cover

Cover

Contents of Volume 15

No. 1, March 1968

Ulcuscarcinoma.....19
Hiroshi Iwasa, Yasuhiro Okamoto, Kanetoshi Tamura, Mitsuru Takahashi, Ryoji Hatano, Koohei Nagakura, Mitsukata Ishikawa, Gunichi Senyo and Mitsuru Hashizume
Effect of Radiation on the Nail Tissue.....29
Tadashi Adachi and Kazuhisa Haruyama
F Vector Loop in Atrial Flutter.....59
Toyomi Sano, Tadayuki Hiroki, Hirokimi Hazama and Tomokiyo Hentona

No. 2, June 1968

An Additional Case of Annular Pancreas with a Review of the 31 Cases Reported in Japan.....91
Nobuhiko Komi, Ikuo Yamaoka, Yoshiko Sato and Kiyoko Tōyama
Increased Ultraviolet Sensitivity due to Pinealectomy.....99
Wataru Mori, Ryuji Ogihara and Isao Okayasu
Morphological Studies on Selenomonas Sputigena with Reference to Its Flagellation.....123
Fumihiko Shimizu, Hiroyuki Toda, Kenshiro Takamori, Wataru Kondo, Yuichi Saito, Akira Takahashi and Takahiro Horikawa

No. 3, September 1968

Dimensional Changes of a Cristobalite Investment by Heating, Cooling and Reheating.....259
Atsushi Kono, Kiyoshi Kobori and Takao Fusayama

No. 4, December 1968

Experimental and Clinical Studies on Fat Emulsion for Intravenous Nutrition.....295
Nobuyoshi Kimura, Eiichi Yamada, Koichi Minakuchi, Ei Misu, Kenji Terada, Tsuyoshi Tokunaga, Teruaki Tsuchikawa, Kazuhiko Matsumoto, Kazuto Murakami and Toru Nakamura