Судалгааны товч танилцуулга

Биотехнологи болон мэдээлэл зүйн технологи (IT)-т суурилан, амьд биеийн мэдээлэл болон биоелектроник, биооптик, био-MEMS гэх мэт салбаруудын нэгдсэн хүрээнд судалгаа хийж байна.

 1. Уян контакт линз хэлбэртэй биосенсор
  Хүний биед хэрэглэхэд тохиромжтой макро молекулт полимер болон MEMS технологийг хамтад нь хэрэглэснээр “Контакт линз хэлбэрт зөөлөн биосенсор”ыг зохион бүтээж нулимсны чихэрийн хэмжээг хянах зэрэг шинэ хэмжилтийн арга хэрэгслийг танилтцуулж байна
 2. Биохими-д сууриласан хийн сенсор
  Эд эрхтний эмийн бодисын солилцооны ферментийг хэрэглэн өндөр мэдрэмжтэй олон төрлийн хийн сенсор “био-үнэртэгч”ийг зохион бүтээж амьд биетийн үнэрийн оношлогоо болон эрүүл мэнд судлалд нэвтрүүлэх.
 3. Үнэрийн мэдээллийг нүдэнд харагдах гэрлийн мэдээлэлд шилжүүлж хэмжих
  Химийн бодисын тунгийн мэдээллийг туяаны мэдээлэлд хувирган хэмждэг био-үнэртэгчийн технологийг хэрэглэн, агаар дахь хийн тархалтийг нүдэнд харагдах зурган мэдээлэлд шилжүүлэн хянах технологийг зохион бүтээж байна.
 4. Хими-механикын энергид суурилсан ”органик хөдөлгүүр”
  Амьд биеийн гаралтай бодис зэрэг химийн энергийг механик энерги рүү хувиргах “органик хөдөлгүүр”ийг зохион бүтээж шинэ аргад суурилсан био-төхөөрөмжийн судалгааг хийж байна.

  magnified image